Een tevreden geest is de grootste zegening die een mens in deze wereld kan hebben - Joseph Addison

Privacyverklaring van BinnenBudget Coaching

BinnenBudget Coaching respecteert de privacy van al haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor uitvoering van de werkzaamheden zoals in de budgetcoachingsovereenkomst c.q. opdrachtbevestiging is beschreven. Uw gegevens zullen NOOIT zonder uw toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt. Eventuele door BinnenBudget Coaching ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren uitgezonderd de wettelijke verplichting in het kader van wet- en regelgeving.


Gebruik van gegevens:

Tijdens het kennismakingsgesprek zult u gevraagd worden naar de reden van hulpvraag. Hiervan worden notities gemaakt. Deze notities worden waar mogelijk digitaal gedaan en opgeslagen op de beveiligde laptop van BinnenBudget Coaching. Vervolgens zal u in de intakefase van het budgetcoachingstraject gevraagd worden om een intakeformulier in te vullen dan wel vragen te beantwoorden middels agendasetting. De aanvullende notities worden zowel digitaal als op papier gemaakt. Deze akties hebben als doel het in kaart brengen van de persoonlijke, financiële situatie, de achtergrond van en de betrokkenen bij deze situatie en de hulpvraag.

Indien u het budgetcoachingstraject wilt aangaan, wordt u gevraagd een budgetcoachingsovereenkomst te ondertekenen. In deze overeenkomst wordt u gevraagd om toestemming te geven voor:

- het al dan niet akkoord gaan met het feit dat BinnenBudget Coaching, indien noodzakelijk, overleg pleegt met collega’s binnen Gezondheidscentrum De Linde. Dit zal altijd anoniem gebeuren en zonder vermelding van personalia.

- het noteren, verwerken en opslaan van de voor de uitvoering van deze opdracht, relevante persoonsgegevens.

Indien u opdracht geeft voor pakketten zoals vermeld op deze website, dan tekent u een opdrachtbevestiging waarin u aangeeft toestemming te geven voor:

- het al dan niet akkoord gaan met het feit dat BinnenBudget Coaching indien nodig overleg pleegt met collega’s binnen Gezondheidscentrum De Linde. Dit zal altijd anoniem gebeuren en zonder vermelding van personalia.

- het noteren, verwerken en opslaan van de voor de uitvoering van deze opdracht, relevante persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals in de budgetcoachingsovereenkomst c.q. opdrachtbevestiging is beschreven zult u worden verzocht persoonlijke financiële documenten te overhandigen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het opstellen van een budgetbegroting, budgetcoachingsplan of een voorbeeldbegroting.

Alle verkregen gegevens worden daartoe opgeslagen in een fysiek en een digitaal clientdossier en zullen conform de regels van de bewaarplicht bewaard worden gedurende de looptijd het traject. Na afloop van de opdracht of het budgetcoachingstraject, dus na een eventuele evaluatie zullen deze gegevens verwijderd worden uit het digitale en fysieke archief van BinnenBudget Coaching.


Beveiligingsmaatregelen.

Fysieke beveiligingsmaatregelen:

-    Fysieke gegevens worden bewaard in een afsluitbare ruimte in een afsluitbare kast.

-    USB sticks en externe harde schijf wordt bewaard in een afsluitbare ruimte in een kluis of afsluitbare kast.

-    Data back ups van de laptop wordt opgeslagen in een afsluitbare ruimte in een kluis.


Technische beveiligingsmaatregelen:

-    Up to date virusscan

-    Beveiligde USB-sticks

-    Laptop is beveiligd met een pincode. Deze wordt regelmatig gewijzigd.

-    Mobiele telefoon is beveiligd met vingerafdrukscan en/of pincode

-    Geen onbeveiligde externe harde schijven

-    Geen gezamenlijk account gebruik op privé laptop

-    Versleutelde website


Organisatorische beveiligingsmaatregelen:

-    Clean desk policy

-    Laptop wordt niet ontgrendeld, onbemand of in een auto achtergelaten

-    Oude documenten worden op juiste manier vernietigen

-    USB-sticks worden zorgvuldig gebruikt

  

Het delen van documenten met clientgegevens:

Bestanden met gegevens van cliënten worden uitsluitend gedeeld met de betreffende cliënt zelf. Het betreft in zo'n geval een Word of Excel document, dat is aangemaakt middels Microsoft Office software. Het aan de client te versturen document wordt voorzien van een password en encryptie. Via e-mail worden bestanden met persoonsgegevens, versluiteld en met wachtwoord beveiligd, verzonden. Het wachtwoord zal apart worden verstrekt aan de cliënt middels whatsapp of directe persoonlijke communicatie.


Data lekken:

Een data lek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens mogelijk verloren zijn gegaan of onbedoeld toegankelijk waren voor derden. Het gaat om gegevens die te koppelen zijn aan deze personen, zoals, maar niet beperkt tot, namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, financiële gegevens of identificerende gegevens van computers of telefoons.

Als op basis van bovenstaande niet zeker te zeggen is of er sprake is van een beveiligingsincident, dan wordt onderzocht of het volgende aan de orde is:

-    Is er een technisch of fysiek beveiligingsprobleem?

-    Gaat het probleem over de beveiliging van Persoonsgegevens? Ook IP-adressen, telefoonnummers of identificerende      gegevens, bijvoorbeeld van hardware, kunnen hieronder vallen.

-    Gaat het om gevoelige gegevens zoals informatie over iemands financiële situatie, zoals salaris of gegevens waar      identiteitsfraude mee kan worden gepleegd, zoals een Burgerservicenummer.

-    Zijn er grote hoeveelheden persoonsgegevens onbedoeld toegankelijk geworden voor derden?

-    Worden de persoonsgegevens beheerd door een leverancier?

In geval van een data lek zult u en de Autoriteit Persoonsgegevens worden geïnformeerd op de voorgeschreven wijze.


Deze website maakt gebruikt van Google Analytics om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de dienstverlening van deze website. Hiervoor is het amendement gegevensverwerking geaccepteerd. De optie 'gegevens delen' is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.


Feedback:
Indien u vragen heeft over de privacyverklaring van BinnenBudget Coaching, dan kunt u contact opnemen via 06-50990441 of carlawildeboer@binnen-budget.nl. Ik help u graag verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen. Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zie ik die graag tegemoet.